Cursuri

Cursurile oferite de membrii Colectivului sunt:

Pentru licență:

[TSM] Cursul de Traductoare și Sisteme de Măsuare, anul 3, licență facultatea de Automatică și Calculatoare, specializarea Automatică și Informatică Aplicată, are ca obiective: însuşirea cunoştinţelor de bază privind structura, particularităţile şi precizia sistemelor de măsurare: caracterizare generală, categorii de măsurări, prelucrarea datelor de măsurare (categorii de incertitudini de măsurare, combinarea incertitudinilor parţiale, teste pentru depistarea erorilor grosiere), noţiunile de senzor şi traductor, caracteristicile generale ale traductoarelor, performanţele traductoarelor în regim static şi dinamic, elementele componente tipice ale traductoarelor, sisteme de achiziţie/distribuţie a datelor (structuri tipice, conversia analog-numerică, conversia numeric-analogică, multiplexarea analogică şi numerică, eşantionare şi reţinere), traductoare inteligente, reţele de senzori wireless, variante industriale de traductoare pentru cele mai frecvent investigate mărimi. Aplicaţiile de laborator tratează problematici privind traductoarele de presiune, deplasare analogice şi numerice, temperatură, nivel, debit, viteză de rotaţie, forţă, convertoare analog-numerice cu compensare (în trepte egale, cu aproximaţii succesive), instrumentaţie virtuală (LabVIEW), sisteme de achiziţie a datelor de la traductoare cu ieşire în semnal electric de nivel mic şi unificat, aplicaţii ale SAD-urilor în automatizări simple.

[PI_A] Cursul de Prelucrarea Informației, anul 1, licență facultatea de Automatică și Calculatoare, specializarea Automatică și Informatică Aplicată, are ca obiective: însuşirea cunoştinţelor de bază privind prelucrarea informaţiei, particularităţile şi performanţele sistemelor de prelucrare a datelor experimentale, prelucrarea statistică a datelor experimentale, metode de estimare a parametrilor pentru datele experimentale, estimarea parametrilor tipici de regresie, verificarea ipotezelor statistice, orientarea către problematica prelucrării datelor informaţionale, cu precădere prin folosirea de tehnici bazate pe statistică matematică pentru analiza şi interpretarea datelor. Aplicaţiile de laborator au ca scop aprofundarea noţiunilor prezentate în cadrul orelor de curs, bazate pe folosirea unor utilitare (Matlab, Statistica, Excel), desfăşurate integral prin utilizarea calculatoarelor numerice, precum și determinări și prelucrări de date prin experimente consacrate din domeniul electric.

[ST] Cursul de Senzori și Traductoare, anul III licență, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Programul de studii: Sisteme și echipamente termice / Echipamente pentru procese industriale are ca obiective: însuşirea cunoştinţelor de bază privind structura, particularităţile şi precizia senzorilor şi traductoarelor, caracteristicile generale ale traductoarelor, performanţele traductoarelor în regim static şi dinamic, elementele componente tipice ale traductoarelor, traductoare inteligente, variante industriale de traductoare pentru cele mai frecvent investigate mărimi (temperatura, debit, nivel, presiune, deplasare, concentratii in amestecuri, noxe). Aplicaţiile de laborator sunt orientate către traductoarele si senzorii de presiune, temperatură, nivel, debit, viteză de rotaţie, forţă, proximitate.Instrumentaţie virtuală (LabVIEW), sisteme de achiziţie a datelor de la traductoare cu ieşire în semnal electric de nivel mic şi unificat. Activitățile disciplinei sunt orientate către: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilorde senzor și traductor; explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei prin prisma categoriilor de senzori și traductoare studiate; proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice din viziunea sistemică a folosirii traductoarelor; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare corectă a caracteristicilor statice și dinamice pentru traductoare; manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul inginerie mecanică; cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice; valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice; implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice; participarea la propria dezvoltare profesională.

Pentru master:

[IPSI] Cursul de Instrumentație de proces în sisteme informatice, anul I, Master AII, facultatea de Automatică şi Calculatoare, are ca obiective însuşirea cunoştinţelor de bază privind structura, particularităţile şi precizia instrumentaţiei de proces: caracterizare generală, categorii de instrumentaţii, prelucrarea datelor de măsurare (categorii de incertitudini de măsurare, combinarea incertitudinilor parţiale, teste pentru depistarea erorilor grosiere). Performanţele instrumentaţiei de proces în regim static şi dinamic, elementele componente tipice ale instrumentaţiei, sisteme de achiziţie/distribuţie a datelor, traductoare inteligente, reţele de senzori wireless, variante industriale de instrumentaţie pentru cele mai frecvent investigate mărimi industriale. În cadrul aplicațiilor se urmărește realizarea de proiecte privind simularea unui proces (termic, presiune, nivel, densitate etc) multivariabil folosind mediul de dezvoltare LabVIEW, respectiv proiectarea unui sistem de achiziţie, stocare, transmisie la distanţă şi prelucrare folosind standul complex de simulare presiune, debit, nivel. Activitățile disciplinei sunt orientate pentru însuşirea deprinderilor viitorului inginer cu diplomă de master (automatist) privind integrarea instrumentaţiei de proces şi a sistemelor de măsurare în cadrul instalaţiilor de automatizare, competenţele de specialitate fiind sumarizate după cum urmează: Competenţe de utilizare a instrumentaţiei de proces (de uz general şi dedicate); Competenţe de a întocmi şi gestiona execuţia de proiecte în domeniul informaticii industriale precum şi în domenii conexe; Competenţe pentru lucru în echipă, integrare de sisteme şi cooperare interdisciplinară; Competenţe manageriale pentru activităţi tehnice şi economice.

[AAAI_SAC] Cursul de Autentificarea și Autorizarea Accesului la Informație; Sisteme de Audit și Certificare, anul I Master MPI, facultatea de Automatică și Calculatoare, are ca obiective însuşirea cunoştinţelor de bază privind problematica autentificării şi accesului la informaţie, utilizarea tehnicilor de semnături electronice în autentificarea de mesaje, securizarea reţelelor, auditul sistemelor informatice, problema autorităţilor de certificare în protecţia informatică. În cadrul aplicațiilor se urmărește însușirea tehnicilor de autentificare și autorizare pentru accesul la informaţie bazate pe algoritmi PKI, semnături electronice, precum şi certificate digitale emise de o autoritate de certificare. Activitățile disciplinei urmăresc însuşirea deprinderilor viitorului inginer cu diplomă de master (automatist) privind protecţia informaţiei sistemelor, competenţele de specialitate fiind sumarizate după cum urmează: Competenţe de utilizare a tehnicilor moderne de protecţie a sistemelor informatice bazate pe algoritmi PKI, semnături electronice şi autorităţi de certificare; Competenţe de a întocmi şi gestiona execuţia de proiecte în domeniul protecţiei informaţiei precum şi în domenii conexe; Competenţe pentru lucrul în echipă, integrare de sisteme şi cooperare interdisciplinară; Competenţe manageriale pentru activităţi tehnice şi economice.

[SIMSM] Cursul de Senzori și Instrumentație de Măsură în Sisteme Informatice în Medicină, anul 1, Master SIM, facultatea de Automatică și Calculatoare, are ca obiectiv general însuşirea cunoştinţelor de bază privind structura, particularităţile şi precizia instrumentaţiei de măsură medicale, iar ca obiective specifice caracterizarea generală a instrumentației, categorii de instrumentaţii, prelucrarea datelor de măsurare (categorii de incertitudini de măsurare, combinarea incertitudinilor parţiale, teste pentru depistarea erorilor grosiere), performanţele instrumentaţiei de proces în regim static şi dinamic, elementele componente tipice ale instrumentaţiei, sisteme de achiziţie/distribuţie a datelor, senzori inteligenți, reţele de senzori wireless, variante industriale de instrumentaţie pentru cele mai frecvent investigate mărimi medicale. Aplicațiile de laborator și proiect se realizează cu calculatoare prevăzute cu software specializat și echipamente specifice achiziției datelor din medii externe (laboratoare cu instrumentație virtuală și achiziție reală de date în mediul LabVIEW). Activitățile disciplinei sunt orientate pentru asigurarea competenţelor de utilizare a instrumentaţiei de măsură (de uz general şi dedicate), a competenţelor de a întocmi şi gestiona execuţia de proiecte în domeniul informaticii medicale, ca și a competenţelor pentru lucrul în echipă, integrare de sisteme şi cooperare interdisciplinară, manageriale pentru activităţi tehnice şi economice.

[FMSFSI] Cursul de Fiabilitatea, Mentenanța și Siguranța în Funcționare a Sistemelor Informatice, anul 1, Master MPI, facultatea de Automatică și Calculatoare, are ca obiectiv principal modelarea fenomenelor de degradare la diferite nivele, global și structural, modele fundamentate pe teoria probabilităților și statistica matematică. De asemenea, cursul scoate în evidență efectul tehnologiilor asupra fiabilității sistemelor. Aplicațiile își propun să creeze deprinderi în modelarea fenomenelor de degradare globală și structurală pe baza teoriei probabilităților și a statisticii matematice. Activitățile disciplinei sunt orientate pentru asigurarea competenţelor specifice cu trimitere directă la elemente de teoria probabilităților și statistica matematică, control statistic, benchmarking, siguranță în funcționare și risc.

Materialele didactice și resursele aferente acestor cursuri se regăsesc integral pe platforma MOODLE de e-learning a Facultății de Automatică și Calculatoare: http://acs.curs.pub.ro/